MOTKÓ NOÉMI

PSZICHOLÓGUS, SZEXUÁLPSZICHOLÓGUS, PÁRKAPCSOLATI TANÁCSADÓ


Motkó Noémi egyéni vállalkozó pszichológus által végzett adatkezelési tevékenységéről


Miért készült ez a tájékoztató?

Motkó Noémi egyéni vállalkozó pszichológus (a továbbiakban: Vállalkozó vagy Adatkezelő) az általa végzett tanácsadási tevékenységet igénybe vevő személyek (páciensek) és az általuk megjelöltek, illetve a szolgáltatása iránt érdeklődők (a továbbiakban együtt: érintettek) személyes adatait kezeli. Vállalkozó fontosnak tartja, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassa az érintettek számára az adatkezelési tevékenysége során tudomására jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássa az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat. Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.


A tájékoztató tartalma:


I.Általános tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

1/Ki kezeli az Ön, mint érintett személyes adatait?

2/Milyen elveket tart Vállalkozó különösen fontosnak az általa végzett adatkezelési tevékenységek során?

3/Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adatait érintő adatkezeléssel kapcsolatban?

4/Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?


II.Részletes tájékoztatás a Vállalkozó által végzett egyedi adatkezelési tevékenységekről

Kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás céljából végzett adatkezelés

Pszichológiai tanácsadásra előjegyzés céljából végzett adatkezelés

Számla kiállítása céljából végzett adatkezelés

Számla kiküldésének nyilvántartása céljából végzett adatkezelés

Kiegyenlítetlen számlaadatok nyilvántartására céljából végzett adatkezelés

A páciens helyzetének javulása érdekében a tanácsadáson elhangzottakról történő hangfelvétel készítése céljából végzett adatkezelés

A tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó dokumentum megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat céljából végzett adatkezelés

Ingyenes e-mail tanácsadás céljából végzett adatkezelés

A páciensről készülő feljegyzés céljából végzett adatkezelés

Záradék


I.Általános tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

1/Ki kezeli az Ön, mint érintett személyes adatait?

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában adatkezelő Motkó Noémi egyéni vállalkozó pszichológus. Az adatkezelő elérhetőségei: Cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 8. Fsz. 4. E-mail cím: info@motkonoemi.hu Webcím: www.motkonoemi.hu Telefonszám: 20-577-59-15 Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó megnevezése: Az Adatkezelő az elektronikus levelezőrendszerén keresztül végzett adatkezelési műveletei tekintetében az alábbi adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) közreműködését veszi igénybe: DotRoll Kft. (cím:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; webcím: www.dotroll.com) Tájékoztatás adatvédelmi tisztviselő alkalmazásáról: Vállalkozó tájékoztatja az érintetteket, hogy adatvédelmi tisztviselőt a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységeivel összefüggésben nem alkalmaz, tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikkének (1) bekezdése alapján meghatározott körülmények a Vállalkozó által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában nem valósulnak meg.


2/Milyen elveket tart Vállalkozó különösen fontosnak az általa végzett adatkezelési tevékenységek során?

Vállalkozó az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során a személyes adatokat a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az Infotv.-ben, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok adatkezeléssel összefüggő rendelkezéseikben foglaltak érvényre juttatását. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordít Vállalkozó a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.


3/Milyen jogai vannak a Vállalkozó által kezelt személyes adatait érintő adatkezeléssel kapcsolatban?

Amennyiben Vállalkozó az Ön személyes adatait kezeli, az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap: • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az alábbiakhoz: - a kezelt személyes adatokhoz, - az érintett személyes adatok kategóriáihoz, - az adatkezelés céljaihoz, - azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja, - adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz. Kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Kérelmezheti továbbá, hogy az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról. • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. • törléshez való jog, amelynek alapján kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó és hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat. • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike áll fenn: - vitatja a személyes adatok pontosságát, - az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, - az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, - tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Vállalkozó a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek részére a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta. Az adathordozhatósághoz való jog abban az esetben illeti meg, ha - az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és - az adatkezelés automatizált módon történik.


4/Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy Vállalkozó a személyes adatait kezeli, javasolt először megkeresést intézni a Vállalkozóhoz akár postai úton (1132 Budapest,Visegrádi utca 8. Fsz. 4.), akár az info@motkonoemi.hu email címre küldött levél útján. Panaszát Vállalkozó minden esetben megvizsgálja és mindent megtesz azért, hogy megfelelően kezelje azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy Vállalkozó kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nála panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet: I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint a Vállalkozó vagy az általa megbízott adatfeldolgozó a tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5.; Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.


II.Részletes tájékoztatás a Vállalkozó által végzett egyedi adatkezelési tevékenységekről

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a Vállalkozó által végzett egyedi adatkezelési tevékenységek körülményeivel kapcsolatos információk adatkezelési célonként elkülönítve. Az egyedi adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információk a jelen tájékoztató I. fejezete szerinti általános tájékoztatással együtt értelmezendők.


Kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A kapcsolatfelvétellel/kapcsolattartással összefüggő adatkezelés célja, hogy Vállalkozó a szolgáltatása iránt érdeklődő, illetve a Vállalkozót más célból megkereső személyekkel, továbbá a tanácsadását igénybe vevő pácienseivel és a páciens által megjelölt értesítendő személlyel kapcsolatba léphessen, illetve kapcsolatot tarthasson az általuk megadott és a Vállalkozó által e célból nyilvántartott elérhetőségeken keresztül. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Telefonos kapcsolattartás érdekében az Ön nevének és a telefonszámának; elektronikus levélben (e-mail) történő kapcsolattartás érdekében az Ön nevének és az e-mail címének; postai levelezés érdekében az Ön nevének és a postacímének; online konzultáció érdekében (skype) az Ön nevének, valamint a skype azonosítójának, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? A személyes adatok jelen célból történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez. Ez a hozzájárulás azzal minősül megadottnak, hogy Ön a személyes adatait a Vállalkozó tudomására hozza. Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A személyes adatok jelen célból történő kezelése legfeljebb az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásáig tart, ennek hiányában - a tanácsadással érintett személyek kapcsolattartással összefüggő adatai az utolsó tanácsadás (a szolgáltatás végleges) befejezésével, - az eseti megkeresések esetén a megkeresés megválaszolásával törlésre kerülnek. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? A jelen adatkezeléssel érintett személyes adatok közvetlenül Öntől, mint érintettől származnak. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A Vállalkozó az elektronikus kapcsolattartás (e-mail levelezőrendszer szolgáltatás) érdekében a DotRoll Kft. (cím:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; webcím: www.dotroll.com) tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe, aki ezen szolgáltatásának nyújtása érdekében hozzáfér a személyes adatokhoz. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


Pszichológiai tanácsadásra előjegyzés céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A pszichológiai tanácsadásra előjegyzéssel kapcsolatos adatkezelés célja, hogy Vállalkozó a páciens számára adott napra előre egyeztetett időpontot tudjon biztosítani a tanácsadáson való részvétele céljából, továbbá az időpont más páciens számára ne kerüljön kiajánlásra. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön nevének és a tanácsadás időpontjának (naptári nap/óra tól-ig) kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, amelynek alapján az adatkezelés a Vállalkozó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek a Vállalkozó gazdasági érdeke, mivel a tanácsadás lebonyolításához az előjegyzett időpontra a helyszínt biztosítja, továbbá jogos érdeke a tanácsadásainak átlátható módon való megszervezése. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A tanácsadásra előjegyzéshez szükséges személyes adatok kezelése az előjegyzett tanácsadás megvalósulásának időpontjáig tart. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? A jelen adatkezeléssel érintett személyes adatok közvetlenül Öntől, mint érintettől származnak. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


Számla kiállítása céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy a tanácsadás ellenértékéről a természetes személy kérésére kiállításra kerüljön a nevére szóló számla a szolgáltatás igénybevételét követően. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön nevének, a számlázási címének, a fizetés módjának, a számla kiállítása időpontjának, a teljesítés időpontjának, a fizetés határidejének, a tanácsadás, mint szolgáltatás megnevezésének/összegének és a kiállításra kerülő számla számának, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, amelynek alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezt a kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg. Amennyiben Ön számla kiállítását kéri a Vállalkozótól, úgy ehhez a fenti személyes adatok megadása szükséges, mert ennek hiányában a számla kiállítása nem lehetséges. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A kezelt személyes adatok a számla kiállítását követő 8 évig kerülnek tárolásra, azt követően törlésre (megsemmisítésre) kerülnek. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? Az Ön neve, a számlázási címe és a fizetés módja, mint személyes adatok közvetlenül Öntől, mint érintettől származnak. A számla kiállításának időpontjára, a teljesítés időpontjára, a fizetés határidejére, a tanácsadás, mint szolgáltatás megnevezésére/összegére és a kiállításra kerülő számla számára vonatkozó adatokat Vállalkozó generálja és hozza kapcsolatba Önnel a kiállításra kerülő számlán. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


Számla kiküldésének nyilvántartása céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy Vállalkozó a természetes személy számára kiállított számlák kiküldését nyilvántartsa annak érdekében, hogy a számlának az érintett személy részére történő megküldését igazolni tudja egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során, továbbá az elektronikusan kiállított számla utólagos módosítása lehetőségének kizárását az adóhatóság számára igazolni tudja. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön e-mail címének, a kiküldött e-mail üzenet tárgyának, a mellékletében foglalt személyes adatoknak (maga a számla), az e-mail üzenetben személyes adatnak minősülő adatok/információknak, valamint az e-mail elküldése időpontjának, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, amelynek alapján az adatkezelés a Vállalkozó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek, hogy a Vállalkozó a kiállított számlának az érintett részére történő megküldését, valamint az elektronikusan kiállított számla utólagos módosítása lehetőségének kizárását az adóhatóság számára igazolni tudja. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A kezelt személyes adatok a számla kiállítását követő 8 évig kerülnek tárolásra, azt követően törlésre (megsemmisítésre) kerülnek. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? Az Ön e-mail címe, mint személyes adat közvetlenül Öntől, mint érintettől származik. Az e-mail üzenet tárgyára, a mellékletben foglalt személyes adatokra (maga a számla), az e-mail üzenetben személyes adatnak minősülő adatokra/információkra, valamint az e-mail küldése időpontjára vonatkozó adatokat Vállalkozó generálja és hozza kapcsolatba Önnel. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A Vállalkozó az elektronikusan kiállított számla kiküldését tartalmazó e-mail üzenet megőrzése érdekében a DotRoll Kft. (cím:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; webcím: www.dotroll.com) tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe, aki ezen szolgáltatásának nyújtása érdekében hozzáfér a személyes adatokhoz. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülnek.


Kiegyenlítetlen számlaadatok nyilvántartására céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy Vállalkozó nyilvántartsa mindazon adatokat, amelyek alapján a páciensei részére nyújtott tanácsadások ellenértékének meg nem fizetéséből eredő kintlévőségek, illetve azok státusza azonosítható a fennálló követeléseinek érvényesítése vagy a tanácsadási tevékenységének a kiegyenlítetlen díj megfizetéséig történő felfüggesztése érdekében. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön nevének, a kiállított számlával összefüggő adatoknak (a számlán szereplő számlázási címének, a fizetés módjának, számla kiállítása időpontjának, a teljesítés időpontjának, a fizetés határidejének, a tanácsadás, mint szolgáltatás megnevezése/összegének, a kiállított számla számának), valamint a kintlévőségre vonatkozó adatoknak, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, amelynek alapján az adatkezelés a Vállalkozó jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek a Vállalkozó jogos gazdasági érdeke a fennálló tartozás érvényesítése érdekében, illetve a tartozás kiegyenlítésig a szolgáltatása nyújtásának felfüggesztése. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A kiegyenlítetlen számlaadatok nyilvántartásához szükséges személyes adatokat adatkezelő a késedelembe esés napjától (a fizetési határidő eredmény elteltétől) számított 5 évig őrzi meg. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? Az Ön neve, mint személyes adat közvetlenül Öntől, mint érintettől származik. A kiállított számlával összefüggő adatokat, valamint a kintlévőségre vonatkozó adatokat a Vállalkozó generálja és hozza kapcsolatba Önnel. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


A páciens helyzetének javulása érdekében a tanácsadáson elhangzottakról történő hangfelvétel készítése céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy a tanácsadáson elhangzottakról készített hangfelvételek utólagos elemzésével a Vállalkozó elősegítse a páciens helyzetének javulását. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön hangjának, a hang alapján levonható - személyes adatnak minősülő – következtetéseknek, a hangfelvétel készítése időpontjának, valamint a hangfelvétel megnevezésének/megjelölésének, mint személyes adatok kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? A személyes adatok jelen célból történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A hangfelvétellel összefüggő személyes adatok az utolsó tanácsadás befejezésének időpontjáig kerülnek tárolásra. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? Az Ön hangja, mint személyes adat közvetlenül Öntől, mint érintettől származik. A hang alapján levonható - személyes adatnak minősülő – következtetésekre, a hangfelvétel készítésének időpontjára, valamint a hangfelvétel megnevezésére/megjelölésére vonatkozó adatokat a Vállalkozó generálja és hozza kapcsolatba Önnel. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


A tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazó dokumentum megismeréséről és elfogadásáról szóló nyilatkozat céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy a tanácsadás, mint szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony feltételeiről szóló jogokat és kötelezettségeket meghatározó tájékoztatást a Vállalkozó a pácienssel – a személyét azonosítható módon - megismertesse és a tartalmának elfogadását írásban dokumentálja a tanácsadásra irányuló szerződéses jogviszony létrehozása érdekében. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön nevének, az anyja nevének, a születési helyének/idejének, az aláírásának, a tájékoztató megismerése és elfogadása keltezésének, valamint a tájékoztatóban tett nyilatkozatainak, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelése az utolsó tanácsadás befejezésétől számított 5 év elteltéig tart. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? A jelen adatkezeléssel érintett személyes adatok közvetlenül Öntől, mint érintettől származnak. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


Ingyenes e-mail tanácsadás céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy a Vállalkozóhoz e-mailben, díjmentesen a szolgáltatásával összefüggő általános jellegű kérdéssel lehessen fordulni, aki a kérdés megítélése alapján eldönti, hogy válaszában tanácsot ad a kérdező személy számára vagy felajánlja számára a foglalkozások keretében történő tanácsadásokon való részvételt. Az adatkezelés célja az ilyen kérdések fogadása és megválaszolása. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében az Ön email címének, a tanácskérés időpontjának, az üzenet tárgyának, az üzenetben önmagáról közölt személyes adatnak minősülő valamennyi adat/információnak, mint személyes adatok kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? A személyes adatok jelen célból történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Ez a hozzájárulás azzal minősül megadottnak, hogy Ön a személyes adatait a tudomásunkra hozza. Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Felhívom figyelmét, hogy a megkeresését a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulásának visszavonását követően nem áll módomban megválaszolni. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelése az e-mail üzenetben feltett kérdésre a Vállalkozó által adott válasznak az Ön részére történő megküldése időpontjáig tart. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? A jelen adatkezeléssel érintett személyes adatok közvetlenül Öntől, mint érintettől származnak. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A Vállalkozó az elektronikus kapcsolattartás (e-mail) érdekében a DotRoll Kft. (cím:1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.; webcím: www.dotroll.com) tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


A páciensről készülő feljegyzés céljából végzett adatkezelés

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelésének célja, hogy amennyiben Ön a Vállalkozó tanácsadását igénybe veszi, úgy Öntől/ről a helyzetének javulása érdekében az állapotával kapcsolatos adatokat/információkat gyűjt a Vállalkozó, amelyek elemzése, értékelése alapján kerülnek kialakításra a helyzetének megfelelő tanácsok. Az Ön azonosítása és a helyzetének felmérése, illetve a javulásához szükséges tanácsok összeállítása érdekében szükséges az adatkezelés. Milyen személyes adatok kezelésére kerül sor? Jelen cél érdekében azonosító adatként az Ön nevének, az állapotának felmérése érdekében pedig az Ön által közölt vagy az Önről keletkező és a tanácsadás szempontjából lényeges - a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó - adatok, az Ön által kitöltött kérdőívek/tesztek eredményei, továbbá minden az Ön gyógyulására befolyással bíró egyéb adatnak és ténynek, mint személyes adatnak a kezelésére kerül sor. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének? A jelen adatkezelési tevékenység célja két jogalap alapján alkalmazásával valósul meg: - A személyes adatok kezelésének jogalapja - a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok kivételével - a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél. Ezen adatok kezelése az Ön helyzetének felméréséhez szükségesek, ezek szolgáltatásának elmaradása a tanácsadás eredményességét csökkentik. - A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön hozzájárulását adta személyes adatainak a kezeléséhez. Tájékoztatom, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Meddig tart a személyes adatok kezelése? A személyes adatok kezelése az utolsó tanácsadás lezárulását követő 5 év elteltéig tart. A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat az Ön által megadott hozzájárulás visszavonása esetén a Vállalkozó a továbbiakban nem kezeli. Milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok? A jelen adatkezeléssel érintett személyes adatok közvetlenül Öntől, mint érintettől származnak. Ki férhet hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei? A személyes adatokhoz adatkezelőként a Vállalkozó férhet hozzá. A kezelt személyes adatok bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, illetve megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóság és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szerv, mint címzettek részére is továbbításra kerülhetnek.


Záradék

Jelen adatkezelési tájékoztató elektronikus formában (Pdf.) elérhető a Vállalkozó által üzemeltetett www.motkonoemi.hu weboldalon, továbbá személyesen is hozzáférhető a Vállalkozónál papíralapon. Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát bármikor megváltoztassa, amelyről kellő időben, a változtatás jellege által indokolt módon értesíti az érintetteket. Jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.


Motkó Noémi

egyéni vállalkozó pszichológus adatkezelő


A tájékoztató PDF formátumban is elérhető: adakezelési tájékoztató.pdf

KAPCSOLAT      


Budapest VI. Teréz krt. 41.


Budapest XIII. Jászai Mari tér 4.


 0620/577 5915


info@motkonoemi.hu